วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Fortigate network config


วิธีการ Config Network ด้วย VLAN ของเครื่อง Fortinet รุ่น FortiWiFi 60Cขั้นตอนแรก คือ ให้เลือกที่ Network > Interfaces และทำการเลือก Create New เพื่อทำการสร้าง Interface ขึ้นมาใหม่ และ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ


  

    
 
 Auto IPsec RequestSecurity Mode   // ให้เลือกเป็น None

  //  (ใส่เครื่องหมาย ถูกในช่องนี้)

     //  (ใส่เครื่องหมาย ถูกในช่องนี้)
    // ปล่อยว่างไว้

เสร็จแล้วกด OK แล้วจะปรากฏข้อมูลดังภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น