วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การแสดง Report ที่สร้างผ่านเว็บไซต์

เมื่อเปิด Netbean ขึ้นมาให้ทำการ New project เลือก Categories เป็น JavaWeb Projects เป็น Web Application จากนั้นกด NEXT


Name and Location ให้ตั้งตามนี้
Project Name Report
Project Location D:\Wokspace\Report\jasperreports\myreports
Project Folder D:\Wokspace\Report\jasperreports\myreports\Report


หน้าต่าง NewWeb Application ให้ทั้งตามนี้
Server and Settingเป็นserver: GlassFish Server 4.0
Java EE Version: Java EE 7 Web
context Path: /Report3
จากนั้นกด Finish


เมื่อกด  Finish โปรแกรมจะเปิดหน้า Index.html ขึ้นมาให้เราสร้างปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มโดยกำหนด Action ไปที่ ReportServlet
ตากนั้นให้ไปที่รูปโ)รเจ็คเราที่ชื่อ Report แล้วไปที่ Web Pages แล้วดูไฟล์ชื่อ web.xml หากไม่มีไฟล์ให้ทำการสร้างไฟล์ดังนี้
คลิกขวาที่ Web Pages แล้วเลือก New > Other...


เมื่อคลิกไปแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้า New file ขึ้นมา ในช่อง Filter ให้พิพม์ Xml
เราก็จะเห็นช่อง Categories ผุดออกมา เลือก Web แล้วเลือก File Type เป็น Standard Deployment... จากนั้นกด Finish


มองหา Source Packages ภายในจะเห็นว่า default packages คลิกขวา New > Servlet... โดยพิมพ์เข้าไปเลยตามนี้เลยในช่อง Class Name ว่า com.sample.ReportServlet จากนั้นกด Nextหน้า Configure Servlet Deployment ให้ติกถูกที่ Add information to depolyment descriptor(web.xml)
แล้วตรวจสอบว่า Servlet Name ชื่อ ReprtServlet กับ URL Patter ชื่อ/ReportServlet ถูกต้องหรือป่าวจากนั้นกด Finish


จากนั้นให้ทำการรันโปรเจ็คของเราโดยการคลิกขวาที่โปรเจ็คของเราแล้วเลือก Run


เมื่อกด Run แล้วจะเข้าสู้หน้า Index ที่เราออกแบบไว้ว่ามีปุ่มอยู่1ปุ่มให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มนั้นเพื่อเป็นการทำสอบ


เมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วขึ้นข้อความ Servlet ReportServlet at/Report ไม่ต้องตกใจแสดงว่ามาถูกทางแล้วเนื่องจากเรากำหนดปุ่ม submit ให้รันเข้า Servlet


จากนั้นเปิดไฟล์ ReportServlet.java ที่เราสร้างไว้ขึ้นมาทำการลบ code ตั้งแต่ public class ReportServlet extends HttpServlet ให้หมด


เมื่อลบเรียบร้อยแล้วให้ทำการใส่โค้ดตามนี้หากเจอ error ไม่ต้องตกใจเดียวเราจะมแก้ไขกันภายหลัง


ทำการสร้ง library ชื่อ lib ไว้ที่ D:\Workspace\Report\jasperreports\myreports\Report3\lib


จากนั้นไป copyไฟล์ jasperreports-6.1.0 จากโฟเดอร์  D:\Workspace\Report\jasperreports\dist และไฟล์
commons-codec-1.5.jar
commons-logging-1.1.1.jar
commons-collections-3.2.1.jar
commons-digester-2.1.jar
iText-2.1.7.js2.jar จากโฟเดร์ D:\Workspace\Report\jasperreports\lib
ไปวางไว้ที่โฟเดอร์D:\Workspace\Report\jasperreports\myreports\Report3\lib ที่เราสร้างไว้ไฟล์ทั้งหมดจะมี6ไฟล์หากขาดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งอาจจะ Run ไม่ออก หากมีไฟล์ใดหายไปสามารถทำการดาวน์โหลดได้


เปิด NetBeans ขึ้นมาคลิกขวาที่โปรเจ็คของเราแล้วเลือก Properties


โปรแกรมจะแสดง Project Properties จากนั้นหัวข้อ Categories  ให้คฃิกที่ Libraries แล้วกดปุ่ม add JAR/Folder


เมื่อกด Add JAR/Folder แล้วทำการเข้าไปที่ D:\Workspace\Report\jasperreports\myreports\Report3\lib แล้วเลือกไฟล์ทั้งหมดในนั้นแล้วกด Open จากนั้นกด OK


จากนั้นกลับไปที่ไฟล์ ReportServlet จะเห็นว่าไฟล์ error หายไปแล้ว หากยังเหลืออยู่ ให้กดไปทีี่หลอดไฟแล้วทำการแก้ไข


จากนั้นเข้าไปที่โฟเดอร์ของเรา D:\Workspace\Report\jasperreports\myreports\Report3\web แล้วทำการสร้าง โฟเดอร์ชือ reports


เปิด iReport ขึ้นมาสร้างฟอร์ม report แล้วตั้งชื่อไฟล์ตาม  .getRealPath("/reports/Simple_Report2.jasper"));
นั้นคือ Simple_Report2.jasper


บันทึกไฟล์ไว้ที่ D:\Workspace\Report\jasperreports\myreports\Report3\web\reports


กลับไปที่ iReport หาหัวข้อ Properties แล้วเลื่อนลงมาจนเจอ language ให้เปลี่ยนจาก Groovy เป็น Java แล้วทำการบันทึก


กดปุ่ม Complie Report


กลับไปที่ Netbeans คลิกขวาที่โปรเจ็คของเราแล้วเลือก Clean and Build ตามด้วย Deploy และ Run#หากเกิดปัญหา Error 

HTTP Status 500 - Internal Server Error

เนื่องจาก iReport ไม่สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาไทยได้ วิธีแก้ไขมีดังนี้
หากเกิด error ในขันตอนที่ 5 .1 ให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่โดยการ Run admintion

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น