วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

Exchange 2010 : List Mailbox Sizes

ขั้นตอนการ Export ขนาดกล่องจดหมายของผู้ใช้ และเรียงจากขนาดมากสุดมาน้อยสุด

1. Login to your Exchange 2010 server
2. Run Exchange PowerShell as Administrator
3. Run PowerShell string
Get-MailboxStatistics -Database "Mailbox Database XXXXXXXXXXXXX" | Select DisplayName, ItemCount, TotalItemSize | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Export-CSV C:\filename.csv
4. Alter the mailbox database number and the export address as required

Ref: community.spiceworks.com

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

Exchange Server 2010: เพิ่มเวลาการจองปฏิทินล่วงหน้าเป็น 365 วัน

Use the Set-CalendarProcessing cmdlet to modify calendar processing options for resource mailboxes, which include the Calendar Attendant, resource booking assistant, and calendar configuration. Note that this cmdlet is effective only on resource mailboxes

The BookingWindowInDays parameter specifies the maximum number of days in advance that the resource can be reserved. Valid input is an integer from 0 through 1080. The default value is 180 days. The value 0 means today.

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. เปิด Exchange Management Shell

2. พิมพ์ Get-CalendarProcessing -Identity "mailbox" | Format-List เพื่อดูข้อมูลการตั้งค่า


3. พิมพ์ Set-CalendarProcessing -Identity "mailbox" -BookingWindowInDays 365 เพื่อตั้งค่าจำนวนวันที่มากที่สุดในการจองปฏิทินล่วงหน้า

4.พิมพ์ Get-CalendarProcessing -Identity "mailbox" | Format-List อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า


 Ref: technet.microsoft.com