วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วิธีติดตั้ง OpenVAS-Greenbone บน Docker

เมื่อ Docker พร้อมใช้งาน แล้ว

#docker run -d -p 443:443 --name openvas atomicorp/openvas

เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วครับ

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน https://<IP>/
ค่าเริ่มต้น Default login / password: admin / admin
คำแนะนำ
1. ให้เปลี่ยน Password ทันที ในการใช้งานครั้งแรก
2. ตรวจสอบแวลาบนเครื่องและ ปรับค่า Timezone ให้ตรงกับการใช้งานจริง
 
การ shell เข้าเครื่องทำได้โดย
 #docker exec -it openvas bash
 

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Vtiger 7.2: Email Workflow ของระบบไม่ทำงาน

 ขั้นตอนการตั้งค่า Cronjob

1.ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของระบบ Vtiger

2.ตั้งค่า Cronjob ของระบบ

# crontab -e
เพิ่มข้อมูล
*/15 * * * * sh /var/www/html/vtigercrm/cron/vtigercron.sh
บันทึกและออก
:wq
3.เสร็จเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Vtiger 7.2: แก้ไขปัญหาข้อมูลภาษาไทยที่ส่งจากระบบอีเมลเป็นภาษาต่างด้าว

ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานระบบ Vtiger ว่าอีเมลที่ส่งออกจากระบบไม่สามารถอ่านได้ จากการตรวจสอบพบว่าระบบอีเมลของ Vtiger ไม่ได้ตั้งค่า Charset เริ่มต้นเป็น UTF-8 จึงพบปัญหาดังกล่าว


ขั้นตอนการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Ubuntu 20.04 ใช้คำสั่ง apt update แล้ว Error: Failed to fetch http:

 หลังจากติดตั้ง Ubuntu 20.04 

ต้องการ ใช้คำสั่ง # apt update แล้ว แจ้ง Error Failed to fetch http:

ลองหาข้อมูลพบว่า ให้ทำการแก้ไข Zone ของ Server ที่จะ Update

กรณีนี้ 

ให้เข้าไปที่ ไฟล์

#sudo nano /etc/apt/sources.list

ทำการแก้ไข th เป็น ushttps://askubuntu.com/questions/1236545/upgrade-ubuntu-18-04-to-20-04-error-fetching-the-file-failed

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อติดตั้ง OPENVAS - Greenbone บน Ubuntu 18.04

 เบื้องต้น

 1. ทำการตั้งค่า Ubuntu ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 2. ทำการติดตั้ง OPENVAS ตามคู่มือนี้
  https://www.fosslinux.com/7320/how-to-install-and-configure-openvas-9-on-ubuntu.htm
  #sudo add-apt-repository ppa:mrazavi/openvas

  #sudo apt-get update

  #sudo apt install sqlite3

  #sudo apt install openvas9

  #sudo apt install texlive-latex-extra --no-install-recommends
  #sudo apt install texlive-fonts-recommended
  #sudo apt install libopenvas9-dev

  #greenbone-nvt-sync
  #greenbone-scapdata-sync
  #greenbone-certdata-sync

  #systemctl restart openvas-scanner
  #systemctl restart openvas-manager
  #systemctl restart openvas-gsa

  #systemctl enable openvas-scanner
  #systemctl enable openvas-manager
  #systemctl enable openvas-gsa

  #ps -aux | grep openvas

  #openvasmd --rebuild --progress

  #wget --no-check-certificate https://svn.wald.intevation.org/svn/openvas/branches/tools-attic/openvas-check-setup -P /usr/local/bin/

  #chmod +x /usr/local/bin/openvas-check-setup

  #openvas-check-setup --v9

  #https://Server-Ip:4000


  ในการติดตั้ง พบปัญหาและแนวทางแก้ไขตามนี้
 3. ปัญหาแรก ทุกการติดตั้ง apt พบปัญหา redis ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง software เพิ่มเติมได้ ต้องทำการถอน redis ตัวปัจจุบันออกก่อน แล้วติดตั้งใหม่ สามารถทำงานต่อได้
  https://askubuntu.com/questions/1112053/ubuntu-18-04-update-stuck-at-setting-up-redis-server-54-0-9-1ubuntu0-1

  sudo apt-get purge redis-server

  sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
  sudo apt-get update
  sudo apt -y install redis-server

 4.  ขั้นตอนสั่ง wget file นั้น Link ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ให้ลองดูตามนี้
  https://svn.wald.intevation.org/openvas/branches/tools-attic/

 5. เมื่อติดตั้งเสร็จ การเข้าใช้งานครั้งแรก ผ่าน Port 4000 ไม่สามารถใช้งานได้ (ในกรณีนี้ ใช้งานผ่าน Cloud) ซึ่ง จากการตรวจสอบพบว่า ติดอยู่ที่ Firewall ของ Cloud ที่ใช้งาน ให้ไปทำการเปิด Port ดังกล่าว

 6. เมื่อเข้าหน้าเว็บได้แล้ว พบปัญหา แจ้งว่า "The request contained an unknown or invalid host header."
  https://community.greenbone.net/t/after-login-the-request-contained-an-unknown-or-invalid-host-header/951/14
  แก้ไขไฟล์ /etc/default/openvas-gsa
  ‘ALLOW_HEADER_HOST=you host’
เบื้องต้น เมื่อดำเนินการตามนี้แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบได้ครับ

ป.ล. ถ้ามีเวลาจะเข้ามาอธิบายคำสั่ง ต่อไป