วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

Exchange 2010, This resource doesn’t accept meetings longer than 1440 minutes. ไม่สามารถจองห้องประชุมข้ามวันได้

ได้รับแจ้งจาก User ว่าไม่สามารถจองห้องประชุม แบบต่อเนื่อง (ข้ามวันได้) โดยจะได้รับการปฏิเสธจากระบบมาพร้อมด้วยข้อความ

This resource doesn’t accept meetings longer than 1440 minutes.

จากการตรวจสอบพบว่า ระบบจะตั้งค่าไว้ว่าให้รับจากจองห้องประชุมต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (1,440 นาที) หากต้องการให้สามารถจองได้นานกว่านั้นน จะต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมตามนี้


Exchange2010 Powershell Exchange
Set-CalendarProcessing -Identity <MailboxIdParameter> -MaximumDurationInMinutes 2080

0 = unlimited

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.compit.se/?p=227
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335046.aspx

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วิธีแก้ไข : ผู้ดูแล ห้องประชุม บน Exchange ไม่เห็นชื่อการประชุม แต่เห็นชื่อผู้นัดหมายแทน

จากการใช้งาน Exchange และมีการใช้ความสามารถจัดการประชุม และมีผู้ดูแลห้องประชุม
โดยได้แชร์ให้ผู้ดูแลสามารถเห็นการใช้งานห้องประชุมทั้งหมดได้แล้ว

ได้รับแจ้งว่า ไม่เห็นว่า การประชุมในห้องนั้น ๆ ประชุมเรื่องอะไร เนื่องจาก จะเห็นเป็นการประชุมโดยใคร แทน

ตรวจสอบเบื้องต้น ความสามารถนี้ ถูกเปิดใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้น คือ
-DeleteSubject
-AddOrganizerToSubject
ซึ่งจะทำการ ลบ Subject ออก และใส่ ชื่อผู้จัดเขาไปแทน 
ทำให้ผู้ดูแลห้องประชุม จะพบปํญหาดังกล่าว
 
สามารถแก้ไขได้โดย
 
For Exchange Server 2016, Exchange Server 2013 or Exchange Server 2010
Set-CalendarProcessing -Identity <RESOURCEMAILBOX> -DeleteSubject $False -AddOrganizerToSubject $False 
 
For Exchange Server 2007
Set-MailboxCalendarSettings -Identity <RESOURCEMAILBOX> -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject $False -DeleteSubject $False 


ข้อมูลเพิ่มเติม
https://support.microsoft.com/en-us/help/2842288/resource-mailbox-s-calendar-shows-the-organizer-s-name-instead-of-the