วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

ตั้งค่า phpMyAdmin เชื่อมต่อ SQL หลายเซิฟเวอร์

 1. # cd /etc/phpMyAdmin/
 2. # mv config.inc.php config.inc.php.bak
 3. # cp /usr/share/doc/phpMyAdmin-4.0.10.7/examples/config.manyhosts.inc.php .
 4. # mv config.manyhosts.inc.php config.inc.php
 5. # vi config.inc.php
 6. Edit host , $cfg['blowfish_secret'] and Comment follow below.
  ...
  $i=0;
  $hosts = array (
  "1.1.1.1",
  "2.2.2.2",
  );foreach ($hosts as $host) {
  $cfg['blowfish_secret'] = '1516513191278377433'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
  ...
  /**$cfg['Servers'][$i]['controluser']      = 'pma';
  $cfg['Servers'][$i]['controlpass']      = 'pmapass';*/
  ...
  /**$cfg['Servers'][$i]['verbose']  = '';
  $cfg['Servers'][$i]['pmadb']    = 'phpmyadmin';
  $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
  $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
  $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
  $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
  $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
  $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
  $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
  $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
  $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
  $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma__designer_coords';
  $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
  $cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';*/
  }
 7. # service httpd restart
 8. Add or change user privilege for connect from any host (%).


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น