วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง phpmyadmin บน CentOS61. ติดตั้งแพ็กเกจ epel ก่อนเป้นอันดับแรก
CentOS 64 Bit
[root@cloud01 ~]# rpm – ivh http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_6...


2. ทำการ yum update (สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ครับ ถ้าใครไม่ต้องการ update)
[root@cloud01 ~]# yum update -y

3. ติดตั้งแพ็กเกจ php-mcrypt และ phpMyAdmin
[root@cloud01 ~]# yum install php-mcrypt phpMyAdmin -y

4. ทำการแก้ไขไฟล์คอนฟิกของ phpMyAdmin
[root@cloud01 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

# Apache 2.4
Require ip 127.0.0.1

# Require ip ::1

# Apache 2.2
Order Deny,Allow
#Deny from All
Allow from All
#Allow from 127.0.0.1
#Allow from ::1

5. การการรีสต๊าทเซอร์วิส Web Server ใหม่
[root@cloud01 ~]# service httpd restart

6. ทดสอบเรียกใช้งาน phpMyAdmin
http://ip_address/phpMyAdmin/ หรือ
http://ip_address/phpmyadmin/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น