วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Install zabbix Agent

CentOS / RHEL 6 :

Downlaod Package
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm

Install By yum
# yum install -y zabbix-agent zabbix


# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=172.168.1.5 [zabbix server]
Hostname=Server
# service zabbix-agent restart
# chkconfig zabbix-agent on

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น