วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Install Zabbix Agent Window


1. สร้าง Folder C:\zabbix
2. Copy zabbix_agent_2.0.4.win เข้าไป Folder C:\zabbix
3. ทำการเเตกไฟล์ zabbix_agents_2.0.4.win.rar
4. Start Menu > Run > cmd
5. Run Command
หากระบบปฏิบัติการของท่านเป็น Windows 32 bit ให้รันคำสั่งดังนี้
C:\zabbix\zabbix_agents_2.0.4.win\bin\win32\zabbix_agentd.exe –config C:\zabbix\zabbix_agents_2.0.4.win\conf\zabbix_agentd.win.conf –install
หากระบบปฏิบัติการของท่านเป็น Windows 64 bit ให้รันคำสั่งดังนี้
C:\zabbix\zabbix_agents_2.0.4.win\bin\win64\zabbix_agentd.exe –config C:\zabbix\zabbix_agents_2.0.4.win\conf\zabbix_agentd.win.conf –install
6. จากหน้า Services ของ Windows จะพบ service zabbix ติดตั้งเรียบร้อย ดังภาพ


7. ทำการแก้ไข C:\zabbix\zabbix_agents_2.0.4.win\conf\zabbix_agentd.win.conf  3 ค่า ดังนี้
LogFile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log
Server=<IP ZABBIX SERVER>
Hostname=Windows2008
8. Start Service Zabbix Agent

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น