วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธี install php 5.4 บน CentOS 6

เรียกใช้งาน SCL repo
#yum install centos-release-SCL
ติดตั้ง
yum install php54 php54-php php54-php-gd php54-php-mbstring
เพิ่มการเชื่อมต่อฐาานข้อมูล MySQL/MariaDB
yum install php54-php-mysqlnd
Restart Service
service httpd restart
ที่มา https://doc.owncloud.org/server/8.1/admin_manual/installation/php_54_installation.html

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น