วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้ง DNS Server (Domain Name System) บน CentOS (Linux) ด้วย BIND

Domain Name Systen (DNS) คือ บริการในการแปลงชื่อ Domain ไปเป็น IP Address หรือแปลง IP Address กลับเป็น Domain ซึ่งเป็นบริการที่มีความสำคัญมากบนโลกอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต โดยบทความนี้จะสอนการติดตั้ง DNS ด้วยโปรแกรม BIND บนระบบปฏิบัติการ CentOS 6

BIND (Berkeley Internet Name Domain) คือ โปรแกรมฟรี (Open Source) ที่ได้รับความนิมในการนำมาติดตั้ง Domain Name System (DNS) สำหรับอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต

วิธีการติดตั้ง DNS บน Linux CentOS ด้วย BIND

1. ติตดั้งโปรแกรม bind

1
#yum install bind -y

2. แก้ไขค่าโปรแกรม bind (ปรับแก้ไขเฉพาะส่วนที่เป็นสีแดง)


1
#vi /etc/named.conf

แก้ไขเป็น
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
 listen-on port 53 { any;};
 listen-on-v6 port 53 { ::1;};
 directory "/var/named";
 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
 allow-query { any; };
 recursion yes;
 dnssec-enable yes;
 dnssec-validation yes;
 dnssec-lookaside auto;
 /* Path to ISC DLV key */
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
};
logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};
zone "." IN {
 type hint;
 file "named.ca";
};
zone "demo.local" IN {     
 type master;
 file "f.demo.local";
 allow-update { none; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
 type master;
 file "r.demo.local";
 allow-update { none; };
};
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

3. สร้างไฟล์ Forward Zone (แปลง Domain เป็น IP Address)

1
#vi /var/named/f.demo.local

ใส่ค่าเข้าไปดังนี้แล้วบันทึกข้อมูล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$  TTL   86400
@   IN  SOA     ns1.demo.local. root.demo.local. (
        2011071001  ;Serial
        3600        ;Refresh
        1800        ;Retry
        604800      ;Expire
        86400       ;Minimum TTL
)
@           IN NS       ns1.demo.local.
ns1         IN A        192.168.1.34
@           IN A        192.168.1.34
www         IN A        192.168.1.34
4. สร้างไฟล์ Reverse Zone (แปลง IP Address กลับเป็น Domain)

1
#vi /var/named/r.demo.local
ใส่ค่าเข้าไปดังนี้แล้วบันทึกข้อมูล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
$  TTL  86400
@   IN  SOA     ns1.demo.local. root.demo.local. (
        2011071001  ;Serial
        3600        ;Refresh
        1800        ;Retry
        604800      ;Expire
        86400       ;Minimum TTL
)
@           IN NS     ns1.demo.local.
ns1         IN A      192.168.1.34
34          IN PTR    ns1.demo.local.

5. Start Service bind (สำหรับครั้งแรกต้องรอนานหน่อยเพราะระบบจะทำการสร้าง rndc.key อาจะใช้เวลาเป็นนาที หรือเร็วกว่านั้น)

1
#/etc/init.d/named start

6. ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น)

1
#/etc/init.d/iptables stop

7. ตรวจสอบการสร้างไฟล์ Forward Zone

1
#named-checkzone demo.local /var/named/f.demo.local
ผลลัพธ์จะต้องได้ OK หากมีข้อผิดพลาดทบทวนวิธีการสร้างไฟล์ Forward Zone ใหม่

8. ตรวจสอบการสร้างไฟล์ Reverse Zone

1
#named-checkzone demo.local /var/named/r.demo.local
ผลลัพธ์จะต้องได้ OK หากมีข้อผิดพลาดทบทวนวิธีการสร้างไฟล์ Reverse Zone ใหม่

9. แก้ไข nameserver

1
#vi /etc/resolv.conf
แก้ไข IP Address

1
#nameserver 192.168.1.34

10. ทดสอบการทำงานของ Forward Zone ด้วยคำสั่ง dig


11. ทดสอบการทำงานของ Reverse Zone ด้วยคำสั่ง dig


13. ทดสอบการเชื่อมต่อจากเครื่อง Client ด้วย pingเครดิต : คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น