วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Alfresco connet to Active Directory

1. go to ===> /opt/alfresco/tomcat/shared/classes

2. open file ===>alfresco-global.properties

3. add
===============================================================

### Sync AD ###
authentication.chain=alfrescoNtlm1:alfrescoNtlm,passthru1:passthru,ldap1:ldap-ad
passthru.authentication.useLocalServer=false
passthru.authentication.servers=DOMAIN\\192.168.1.10
ntlm.authentication.sso.enabled=true
alfresco.authentication.allowGuestLogin=false
ntlm.authentication.mapUnknownUserToGuest=false
passthru.authentication.authenticateCIFS=false
passthru.authentication.authenticateFTP=false
passthru.authentication.guestAccess=false
passthru.authentication.defaultAdministratorUserNames=administrator@bgear.co.th
ldap.authentication.active=true
ldap.authentication.allowGuestLogin=true
ldap.authentication.userNameFormat=%s
ldap.authentication.java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://192.168.1.10:389
ldap.authentication.java.naming.security.authentication=simple
ldap.authentication.escapeCommasInBind=false
ldap.authentication.escapeCommasInUid=false
ldap.authentication.defaultAdministratorUserNames=Administrator
ldap.synchronization.active=true
synchronization.syncOnStartup=true
ldap.synchronization.java.naming.provider.url=ldap://192.168.1.10:389
ldap.synchronization.java.naming.security.authentication=simple
ldap.synchronization.java.naming.security.principal=administrator@bgear.co.th
ldap.synchronization.java.naming.security.credentials=password
ldap.synchronization.queryBatchSize=1000
ldap.synchronization.attributeBatchSize=1000
ldap.synchronization.groupQuery=(objectclass\=group)
ldap.synchronization.groupDifferentialQuery=(&(objectclass\=group)(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.personQuery=(&(objectclass\=user)(userAccountControl\:1.2.840.113556.1.4.803\:\=512))
ldap.synchronization.personDifferentialQuery=(&(objectclass\=user)(userAccountControl\:1.2.840.113556.1.4.803\:\=512)(!(modifyTimestamp<\={0})))
ldap.synchronization.userSearchBase=OU=test,DC=test-tech,DC=xxx,DC=co,DC=th
ldap.synchronization.groupSearchBase=OU=test,DC=test-tech,DC=xxx,DC=co,DC=th
ldap.synchronization.modifyTimestampAttributeName=modifyTimestamp
ldap.synchronization.timestampFormat=yyyyMMddHHmmss'.0Z'
ldap.synchronization.userIdAttributeName=sAMAccountName
ldap.synchronization.userFirstNameAttributeName=givenName
ldap.synchronization.userLastNameAttributeName=sn
ldap.synchronization.userEmailAttributeName=userPrincipalName
ldap.synchronization.userOrganizationalIdAttributeName=company
ldap.synchronization.defaultHomeFolderProvider=largeHomeFolderProvider
ldap.synchronization.groupIdAttributeName=cn
ldap.synchronization.groupDisplayNameAttributeName=displayName
ldap.synchronization.groupType=group
ldap.synchronization.personType=user
ldap.synchronization.groupMemberAttributeName=member
synchronization.synchronizeChangesOnly=true

###############################
## Common Alfresco Properties #
###############################
dir.root=/opt/alfresco/alf_data
alfresco.context=alfresco
alfresco.host=192.168.1.3
alfresco.port=8080
alfresco.protocol=http
share.context=share
share.host=192.168.1.3
share.port=8080
share.protocol=http

### database connection properties ###
db.driver=org.postgresql.Driver
db.username=alfresco
db.password=xxxx
db.name=alfresco
db.url=jdbc:postgresql://localhost/alfresco

### FTP Server Configuration ###
ftp.enabled=true
ftp.port=21

### RMI service ports ###
alfresco.rmi.services.port=50500
avm.rmi.service.port=0
avmsync.rmi.service.port=0
attribute.rmi.service.port=0
authentication.rmi.service.port=0
repo.rmi.service.port=0
action.rmi.service.port=0
deployment.rmi.service.port=0

### External executable locations ###
ooo.exe=/opt/alfresco/libreoffice/program/soffice.bin
ooo.enabled=true
ooo.port=8100
img.root=/opt/alfresco/common
img.dyn=${img.root}/lib
img.exe=${img.root}/bin/convert
swf.exe=/opt/alfresco/common/bin/pdf2swf
swf.languagedir=/opt/alfresco/common/japanese
jodconverter.enabled=false
jodconverter.officeHome=/opt/alfresco/libreoffice
jodconverter.portNumbers=8100

### Initial admin password ###
alfresco_user_store.adminpassword=89c99393bfe3c0a95deba6dcb0b12b43

### E-mail site invitation setting ###
notification.email.siteinvite=false

### License location ###
dir.license.external=/opt/alfresco

### Solr indexing ###
index.subsystem.name=solr
dir.keystore=${dir.root}/keystore
solr.port.ssl=8443

### BPM Engine ###
system.workflow.engine.jbpm.enabled=false

#Enable audit in general
audit.enabled=true
audit.alfresco-access.enabled=true

#audit.alfresco-access.sub-actions.enabled=true
authentication.chain=passthru1:passthru,ldap-ad1:ldap-ad

======================================================

4. save and replace of file old

5. restart Alfresco

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น