วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

เริ่มรู้จัก Pentaho คืออะไร?


Pentaho (Link) เป็น software แบบ Businese Intelligence (BI) ที่นำมาช่วยในการวิเคาะห์ข้อมูลหลายๆฐานข้อมูล ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ, ตาราง หรือใบรายงานผล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจที่กำลังที่จะดำเนินงานหรือดำเนินงานไปแล้วสามารถมองเห็นถึงข้อมูลที่ต้องการทราบว่าไปในทิศทางไหน เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือธุรกิจนั้นๆ สามารถวางแผนการทำการตลาดได้แม่นยำมากขึ้นและมีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงได้
จากที่ได้ศึกษาผมขอแบ่งส่วนต่างๆ เป็น 3 ส่วน คือ
  1. ส่วนของการทำ ETL (Extract, Transform and Load) เป็นส่วนของการเริ่มกระบวนการทั้งหมด คือการนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น MySQL, Excel, Text File ฯลฯ มาปรับให้เป็นชุดข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน
  2. ส่วนของ Data Warehouse เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ ETL มาทำชุดข้อมูลในลักษณะของ Cube ข้อมูล
  3. ส่วนของ Output ซึ่งจะออกมาได้ทั้งในรูปแบบ OLAP, Reporting หรืออื่นๆ


เครื่องมือที่เริ่มต้นศึกษา

  1. Pentaho Data Integration เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการ Transformation ฐานข้อมูลในหลายๆรูปแบบออกมาเป็นฐานข้อมูลกลุ่มก้อนเดียวกัน หรือก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการทำส่วนของ ETL ซึ่งสามารถอ่านบทความการใช้งานขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นได้จาก --> (การติดตั้ง) (การใช้งานเบื้องต้น)
  2. Pentaho Schema Workbench เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ Design Data Warehouse สามารถ Download ได้จาก (Link)
  3. Pentaho Business Intelligence Server เป็นตัวที่จะช่วยในการเป็น Server กลางที่จะทำให้ User ต่างๆสามารถเข้ามาดู Report หรือ Dashboard ต่างๆที่ได้ Upload ไว้บนตัว Pentaho Server สามารถดูขั้นตอนการติดตั้งได้จาก -> (ขั้นตอนการติดตั้ง)
  4. Pentaho Report Design เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำ Report เป็นได้ทั้ง PDF, HTML, Excel, Text file และยังสามารถส่ง Report ที่ทำเสร็จขึ้น Pentaho Server ได้เลย (การใช้งานเบื้องต้น) (การสร้างกราฟ)
  5. Saiku Analytics เป็น Plug-in ของ Pentaho ซึ่งจะช่วยในการทำ OLAP (Link)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น