วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Install Graylog Webinterface

ให้ทำการ ติดตั้ง Package Graylog webinterface โดยใช้คำสั่ง yum

# yum -y install graylog-web
เมื่อทำการติดตั้ง เสร็จให้ไปที่ไฟล์ config ตามรายละเอียด ด้วย editor
# nano /etc/graylog/web/web.conf
ให้เข้าไปแก้ไฟล์ตามรายละเอียดด้านล่าง ให้แก้ไข serve node
graylog2-server.uris="http://127.0.0.1:12900/"

ให้ดูที่ application secret =  ในส่วน นี้ให้ทำการ generate password ด้วย คำสั่ง pwgen เช่นเคยแล้วนำมาใส่

หลังจากนั้น save และทำการ restart graylog-web

# systemctl restart graylog-web
ให้ทำการconfig firewall allow port 9000 โดยใช้ command ตามนี้

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9000/tcp # firewall-cmd --reload
หลังจากนั้นให้ไปที่ browser เช่น IE Firefox ให้พิมพ์ url http://ip-add-ress:9000 ให้login ด้วย login ด้วย admin password ที่ทำการ เข้ารหัสในไฟลื config root_password_sha2 ใน ไฟล์ server.conf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น