วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ติดตั้ง ClipBucket (คล้าย Youtbube) บน CentOS 7

จากที่เห็น อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะนำให้ทดสอบเว็บวิดีโอของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็พบว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงอยากจะทดสอบติดตั้งเพื่อใช้งานครับ
ดูเบื้องต้นก็สวยงามใช้งาน อีกทั้งมีความสามารถอีกที่พร้อมสำหรับใช้งานเลยทีเดียว โปรแกรมชื่อ ClipBucket
ก่อนที่จะเริ่มให้ตรวจสอบความต้องการของระบบตามนี้นะครับ
ClipBucket Installation Requirements
การเตรียมระบบก่อนทำการติดตั้ง Clip Bucket
ลง OS CentOS 7
Set IP Address
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens32
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEVICE=ens32
ONBOOT=yes
IPADDR=Your IP Address
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=Your GateWay
DNS1=YourDNS
ปิด SELINUX
# vi /etc/selinux/config
แก้ไขค่าให้เป็น SELINUX=disabled
1. Installing LAMP Stack
# yum install httpd mariadb-server mariadb php php-devel php-gd php-mysql php-curl php-xsl php-cli php-mbstring php-pear gcc unzip
2. Installing ImageMagick
# yum install ImageMagick ImageMagick-devel ImageMagick-perl
# pecl install imagick
# echo extension=imagick.so >> /etc/php.ini
3. Installing FFMPEG
# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm
# yum install epel-release
# yum install ffmpeg
4. Installing FLVTool2
Installing Ruby
# yum install ruby
# gem install flvtool2
Fetching: flvtool2-1.0.6.gem (100%)
Successfully installed flvtool2-1.0.6
1 gem installed
Installing ri documentation for flvtool2-1.0.6...
Installing RDoc documentation for flvtool2-1.0.6...
5. Installing MP4Box (GPAC)
# yum install gpac mediainfo
6. Configuring PHP Configurations
# nano /etc/php.ini
date.timezone = Asia/Bangkok (บันทัดที่ 878)
upload_max_filesize = 500M (บันทัดที่ 800)
max_execution_time = 7201 (บันทัดที่ 384)
max_input_time = 300 (บันทัดที่ 394)
memory_limit = 256M (บันทัดที่ 405)
magic_quotes_gpc = on (หาไม่เจอ)
magic_quotes_runtime = off (หาไม่เจอ)
post_max_size = 500M (บันทัดที่ 672)
register_globals = off (หาไม่เจอ)
safe_mode = off (หาไม่เจอ)
output_buffering = off (บันทัดที่ 243)
display_errors = on (บันทัดที่ 478)
# systemctl restart httpd
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
# systemctl enable httpd
# systemctl status mariadb
7. Configuring MariaDB server
# mysql_secure_installation
ระบบจะถามว่ามี password root ของ sql แล้วหรือยัง ในที่นี้คือยังให้กด Enter ผ่านมาก่อน
Enter current password for root (enter for none):
แล้วระบบจะถามว่า ต้องการตั้งค่า password เลยหรือไม่ ก็ให้ตอบ y เพื่อตั้งค่า แล้วใส่รหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง
Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
ต้องการลบ User Anonymous ออกหรือไม่
Remove anonymous users? [Y/n]
ป้องกัน root login จากเครื่องอื่นหรือไม่
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
ลบฐานข้อมูลทดสอบหรือไม่
Remove test database and access to it? [Y/n] y
ต้องการเรียกการตั้งค่าให้ฐานข้อมูลใหม่หรือไม่
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
เพียงเท่านี้ก็เสร็จการตั้งค่าความปลอดภัยของฐานข้อมูล
Thanks for using MariaDB!
8. Creating a MariaDB Database
# mysql -u root -p
(แล้วใส่ password ที่ตั้งค่าในข้อที่แล้ว)
> CREATE DATABASE clipbucketdb;
> CREATE USER 'clipbucketuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Pa$$worD';
> GRANT ALL PRIVILEGES ON clipbucketdb.* TO 'clipbucketuser'@'localhost';
> FLUSH PRIVILEGES;
> EXIT;
ข้อ 9 สำหรับท่านที่ทำเครื่องเป็น VirtualHost (ถ้าไม่ได้ใช้ก็ข้ามไปได้ครับ)
ถึงตอนนี้ แนะนำให้ restart เครื่อง 1 ครั้ง
#reboot
10. Downloading ClipBucket
ขณะที่ทำคู่มือ เป็น Version ClipBucket 2.8.1 ( Edhi ) STABLE
#yum install wget -y
#wget https://github.com/arslancb/clipbucket/archive/4476.zip
#unzip 4476.zip
#cp -r clipbucket-4476/upload/* /var/www/html/
#cp -r clipbucket-4476/upload/.htaccess /var/www/html/
11. Fixing File Permission
#chmod -R 777 /var/www/html/includes/
#chmod -R 777 /var/www/html/files/
#chmod -R 777 /var/www/html/images/
#chmod -R 777 /var/www/html/cache/
#chmod -R 777 /var/www/html/cb_install/
# chown apache:apache -R /var/www/html/
12. Setting Up Crons
# crontab -e
* * * * * php -q /var/www/html/actions/video_convert.php
* * * * * php -q /var/www/html/actions/verify_converted_videos.php
0 0,12,13 * * * php -q /var/www/html/actions/update_cb_stats.php
13. Allowing Firewall (ไม่มีคำสั่ง ข้ามไปได้)
14 ทำการติดตั้งผ่าน หน้าเว็บไซต์ (Web Install)
http://IPAddress
หน้าแรกจะให้ยอมรับข้อตกลงในการใมช้งาน

ทำการตรวจสอบ Packet Module ต่าง ๆ ในการใช้งาน (ตัว FFMPEG แจ้งว่ายังไม่ถูกต้อง จะไปทำการแก้ไขในข้อต่อไป)

ตรวจสอบ สิทธิ์การเข้าถึง ไฟล์และโฟลเดอร์ที่จำเป็นในการใช้งาน

กรอกข้อมูลในการเข้าถึงฐานข้อมูล (ใส่จริงตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในข้อ 8. )

ทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้เราทำการตั้งค่า ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

ตั้งชื่อและสโลแกนสำหรับเว็บไซต์

ระบบสอบถามว่าจะทำการลงทะเบียนกับผู้ผลิตหรือไม่

ระบบแจ้งให้ลบโฟลเดอร์ที่ใช้ในการติดตั้ง (เพื่อป้องการการเรียกติดตั้งซ้ำ)

ตัวอย่างเมื่อ Login หน้า admin_area

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จระบบจะแจ้งให้ลบโฟลเดอร์ cb_install (Please delete cb_install directory)
# rm -rf /var/www/html/cb_install/
15 ทำการตั้งค่า Path ของ Plugin ให้ตรงกับการใช้งาน
เข้าไปที่ Admin_area
http://IPAddress/admin_area/login.php
Toolbox -> Server Module Info จะพบว่า มีบาง Module Path ไม่ถูกต้อง
ให้ใช้คำสั่ง whereis ในการตรวจสอบ ซึ่งจะได้ Path ที่ถูกต้องมา
# whereis ffmpeg
FFMPEG Path : /usr/bin/ffmpeg
MP4Box Path : /usr/bin/MP4Box
แล้วนำมาใส่ที่ Stats And Configurations Website Configurations
เมื่อใส่แล้ว ให้กดบันทึก (Update Setting) แล้วกลับไปตรวสสอบที่ Server Module Info อีกครั้ง จะพบว่าสามารถใช้งานได้ทุกตัวแล้ว
เพียงเท่านี้ครับ การตั้งค่า สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ก็จะคล้าย ๆ Youtube เลยครับ
ลองเอาติดตั้งใช้งานกันได้ครับ หากพบข้อผิดพลาดในบทความสามารถแจ้งได้ครับ
เบื้องต้นคู่มือผมลองทำตามจากที่นี่นะครับ
http://linoxide.com/linux-how-to/setup-clipbucket-video-sharing-website-linux/
ส่วนใหญ่ก็ทำตามได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นบางอย่างที่ผมเพิ่มเข้าไปในคู่มือครับ


เพิ่มเติม กรณีแก้ไข Domain ให้ทำการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลตามนี้ครับ
ในฐานข้อมูล Table cb_config  -> Field baseurl ให้ทำการแก้ไข Domain ที่ใช้งานปัจจุบัน (ที่ต้องการ)
ที่มา https://www.tmdhosting.com/kb/question/reconfigure-clip-bucket-twith-new-domain/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น