วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้ง Sever Roles และ Features อื่นๆใน Exchange Server 2010

หลังจากติดตั้ง Active Directory และ Log on ด้วย administrator แล้ว

การติดตั้ง Active Directory Lightweight Directory Services
1. เลือก Server Manager -> Roles -> Add Roles -> Active Directory Lightweight Directory Services แล้วคลิก Next2. เลือก Next

3. เลือก Install
  
4. ดำเนินการติดตั้ง

5. คลิก Close  เมื่อแสดงหน้าต่างผลการติดตั้ง

 6. เลือก Add Features

 7. เลือก Process Model และ Configuration APIs

8. คลิก Install

9. คลิก Close


Web Server (IIS)

1. เลือก Server Manager -> Roles -> Add Roles

2. เลือก Web Server (IIS) แล้วคลิก Next

3. คลิก Next

4. เลือก Services เพิ่มเติม ดังนี้
  • Security - Basic Authentication
  • Security - Windows Authentication
  • Security - Digest Authentication
  • Performance - Dynamic Content Compression
  • Management Tools - IIS 6 Management Compatibility (include all items under this service)
เมื่อเลือกเสร็จ คลิก Next

5. คลิก Install

6. รอการดำเนินการติดตั้ง

7. คลิก Close


Window Power Shell
1. เลือก Server Manager -> Add Features

2. เลือก Windows PowerShell Integrated and Scripting Environment แล้วคลิก Next

3. คลิก Install

4. คลิก Close

1. เลือก Server Manager -> Service -> คลิกขวาที่ Net. Tcp Port Sharing -> Properties

2. เลือกแท็บ General -> Startup Type เปลี่ยนจาก Disabled เป็น Automatic


3. คลิก Start -> OK

Configure IE ESC
1. เปิด Server Manger เลือก Configure IE ESC ก่อนเปิด Browser Internet Explorer

 2. เลือก Off ทั้ง Administrators และ Users Download Microsoft Filter Pack


1. ดาวน์โหลด 2007 Office System Converter (FilterPackx64.exe) จาก Download


2. คลิก Next

3. เลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วคลิก Next

4. รอการติดตั้ง

5. คลิก OK

หรือ

6. ดาวน์โหลด FilterPack64bit.exe จาก Download


7. คลิก Next


8. เลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วคลิก Next

9. รอการติดตั้ง

10.คลิก OK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น