วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้ง Exchange Server 2010

ก่อนการติดตั้ง Exchange Server 2010 ควรจะ ติดตั้ง Active Directoryติดตั้ง Sever Roles และ Features อื่นๆใน Exchange Server 2010 และ Join Domain Windows Server 2008 R2 ให้เรียบร้อยก่อน


Exchange 2010 มีการแบ่งหน้าที่การทำงานของ Server แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบ Microsoft Exchange 2010 ออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนถูกเรียกว่า Role

5 Roles

1. Hub Transport Server Role (HT)
ทำหน้าที่ค้นหา Mailbox Server ของผู้รับอีเมล์ และส่งอีเมล์ฉบับนั้นไปยัง Mailbox Server ของผู้รับอีเมล์ โดยอาจจะส่งไปยัง Mailbox Server โดยตรง หรือสามารถส่งอีเมล์ผ่าน HT เครื่องอื่นไปอีกต่อได้

2. Mailbox Server Role (MB)
ทำหน้าที่เก็บอีเมล์ของผู้ใช้แต่ละคนไว้รวมกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูอีเมล์ของตัวเองในภายหลังได้, เก็บ Public Folder ต่างๆที่มีผู้ใช้นำไปประกาศไว้

3. Edge Transport Serve Role (ET)
ทำหน้าที่คล้ายกับ HT แต่ ET มีสามารถกรองอีเมล์ขยะและตรวจจับไวรัสได้ รวมถึงการรักษาความปลอดให้กับอีเมล์ ดังนั้นจึงใช้ในการรับ-ส่งไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง

4. Client Access Server Role (CAS)
เป็นจุดรวมที่รองรับการเชื่อมต่อต่างๆจากผู้ใช้ ทั้ง POP3, IMAP4, Microsoft Outlook, Outlook Web App (OWA) และ Exchange ActiveSync

5. Unified Messaging Role (UM)
ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมระบบโทรศัพท์ในระบบ IP (IP PBX) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับ-ส่ง voice mail ได้ และช่วยให้สามารถเข้าตรวจสอบอีเมล์ด้วยเสียง (Outlook Voice Access: OVA) ได้


วิธีติดตั้ง Exchange Server 2010
1. Log on ด้วย Exchangeadm และ Password ที่ตั้งไว้ แล้วคลิก 2. คลิก Save หรือ Run เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

3. เลือกที่ตั้งของไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วคลิก OK

4. รอการ Extract Files

5. คลิก OK เมื่อ Extract Files เสร็จ

6. ดับเบิ้ลคลิกที่ setup แล้วคลิก Yes

7. เลือก Step 3: Choose Exchange Language option -> Install only languages from the DVD

8. เลือก Step 4: Install Microsoft Exchange

9. คลิก Next

10. เลือก I accept the terms in the license agreement แล้วคลิก Next

11. เลือก No แล้วคลิก Next

12. เลือก Typical Exchange Server Installation แล้วคลิก Next

13. กำหนดให้ name เป็น First Organization (ค่า default) หรือสามารถเปลี่ยนชื่ออื่นได้ แล้วคลิก Next

14. เลือก Yes แล้วคลิก Next

15. เลือก The Client Access Server role will be Internet facing และพิมพ์ domain name แล้วคลิก Next

16. เลือก I don't wish to join the program at this time แล้วคลิก Next

17. รอการประมวลผล

18. เมื่อประมวลผลเสร็จ คลิก Install

19. คลิก Finish เมื่อ Install เสร็จ

20. เมื่อเข้าไปที่ Start -> All Programs แล้วเปิด Exchange Management Console ขึ้นมา

21. คลิก Yes

22. เลือก Microsoft Exchange On-Premises กด + ที่หน้า Server Configuration แล้วเลือก Hub Transport ซึ่งในส่วนตรงกลางของ Management Console จะแสดงรายละเอียดของ Receive Connectors

23. คลิกขวาที่ Default DC01 ใน Receive Connector และเลือก Properties 

24. เลือกแท็บ Authentication -> Uncheck  "Offer Basic authentication only after starting TLS" แล้วคลิก Apply -> OK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น