วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้ง Active Directory ใน Windows Server 2008 R2


Active Directory (AD)
    Active Directory คือ โปรแกรมที่ทำ
หน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ object ต่างๆ เช่น User, Group, Computer หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดย Active Directory นั้นจะเก็บ object ต่างๆ เหล่านี้ไว้ใน Active Directory Database และมีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller (DC) เป็นตัวจัดการอีกทีหนึ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม...


วิธีการติดตั้ง Active Directory

1. เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเปิด Server Manager เลือก Change System Properties ในแท็บ Computer Name คลิก Change โดยเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เป็น DC01 แล้วคลิก OK

2. คลิก OK 

3. คลิก Restart Later

4. เลือก View Network Connections

5. คลิกขวาที่ Local Area Connection -> คลิก Properties เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) คลิก Properties เปลี่ยนหมายเลข IP ให้เป็น Static IP address แล้วคลิก OK

 6. เลือก Configure Remote Desktop

7. เลือกแท็บ Computer Name -> เลือก Allow Connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure) หน้าต่าง Remote Desktop Connection จะปรากฏขึ้นมา แล้วคลิก OK

8. ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ set การเปลี่ยนแปลง

9. เลือก Add Roles ใน Roles

10. คลิก Next ที่หน้าต่าง Before You Begin

11. เลือก Active Directory Domain Services

11. คลิก Add Required Features ในหน้าต่าง Add features required for Active Directory Domain Services

13. คลิก Next

14. คลิก Install

15. รอการติดตั้ง

16. คลิก Close ที่หน้าต่างแสดงผลของการติดตั้ง

17. เลือก Active Directory Domain Services

18. ใน Summary เลือก Run the Active Directory Domain Services Installation Wizard หรือ คลิกที่ Start -> Run แล้วพิมพ์ dcpromo.exe

19. คลิก Next

20. คลิก Next

21. เลือก Create a new domain in a forest แล้วคลิก Next

22. กำหนดชื่อ Forest Root Domain เป็น itfinities.com

23.  กำหนด Forest functional level เป็น Windows Server 2003 แล้วคลิก Next

24. กำหนด Domain functional level เป็น Windows Server 2003 แล้วคลิก Next

25. เลือก DNS server แล้วคลิก Next

26. คลิก Yes ที่หน้าต่าง Active Directory Domain Services Installation Wizard

27. คลิก Next

28. กำหนดรหัสผ่าน แล้วคลิก Next

29. คลิก Next ที่หน้าต่าง Summary

30. เลือก Reboot on completion เพื่อ reboot เครื่องคอมพิวเตอร์

31. กด Ctrl + Alt + Delete เพื่อ log on

32. สามารถ Switch ไป log on แบบ Other user ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น