วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง User Mailbox

New Object - User

1. เปิด Server Manager ->  เลือก Roles -> เลือก + ที่หน้า Active Directory Domain Services, Active Directory Users and Computers คลิกขวาที่ itfinities.com แล้วเลือก New -> User

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  แล้วคลิก Next

3. กรอก Password และเลือก Password never expires แล้วคลิก Next

4. คลิก Finish

5. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อสร้าง User02 และ User03 เช่นเดียวกับ User01 จะได้ดังนี้

6. คลิกขวาที่ User01 เลือก Properties

7. เลือกแท็บ Member of แล้วคลิก Add

8. คลิก Advanced…

9. พิมพ์ admin แล้วคลิก Find Now และดับเบิ้ลคลิกที่ Administrator

10. คลิก Advanced…

11. พิมพ์ domain แล้วคลิก Find Now และดับเบิ้ลคลิกที่ Domain Admins

12. คลิก OK

13. คลิก OK

Data is unavailable

1. เปิด Microsoft Exchange Console เลือก Microsoft Exchange On-Premises แล้วคลิกที่ Data is unavailable. Click here to access the latest data.

2. คลิก Next

3. คลิก Collect

4. คลิก Finish

5. จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้


การสร้าง User Mailbox

1. เปิด Exchange Management Console แล้วไปที่ Recipient Configuration -> คลิกขวาที่ Mailbox -> เลือก New Mailbox

2. เลือก User Mailbox (ประเภทของ Mailbox) แล้วคลิก Next

3. เลือก Existing Users แล้วคลิก Add

4. เลือก User แล้วคลิก OK

5. คลิก Next

6. คลิก Next 

7. คลิNew

8. คลิก Finish

9. จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น