วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง Send Connector

การส่งอีเมล์ไปยังระบบอื่นๆจะใช้โปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) และกำหนดเส้นทางการส่งอีเมล์ (E-mail Routing) โดยการสร้าง Send Connector เพื่อให้ Microsoft Exchange เลือกเส้นทางของอีเมล์ได้ถูกต้องว่าจะส่งแต่ละอีเมล์ไปยังเส้นทางใด

การสร้าง Send Connector

1. เปิด Exchange Management Console ขึ้นมาแล้วไปที่ Organization  Configuration คลิกขวาที่ Hub Transport เลือก New Send Connector ที่อยู่ด้านขวาของ Exchange Management Console 

 2. ตั้งชื่อ connect01 แล้วเลือก Send Connector ได้แก่
  • Internal (mail server ที่อยู่ภายในองค์กร)
  • Custom (เป็น Send connector ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติต่างๆเอง)
  • Internet (เป็น Send connector สำหรับส่งเมล์ไปยัง Mail server ในอินเทอร์เน็ต หรือภายนอกองค์กรของเรา)
  • Partner (เป็น Send connector ที่ใช้ส่งเมล์ไปยังโดเมนอื่นผ่านการเข้ารหัสบนโปรโตคอล TLS)

คลิก Next

 3. คลิก Add

 4. พิมพ์ * (ส่งอีเมล์ไปยังทุกๆอีเมล์โดเมน) แล้วคลิก OK

5. คลิก Next

6. เลือก Use domain name system (DNS) "MX" records to route mail automatically แล้วคลิก Next

7. คลิก Next

8. คลิก Next

9. คลิก Finish

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น