วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การ Join Domain Windows Server 2008 R2

หลังจากติดตั้ง Active Directory และ ติดตั้ง Sever Roles และ Features อื่นๆใน Exchange Server 2010 สำเร็จแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการ Join Domain Windows Server 2008 R2

Domain
    Domain คือ การรวมกลุ่มทรัพยากรต่างๆ ในระบบเครือข่ายต่างๆ เข้าไว้ ด้วยกัน ให้มีความหมายในเชิงบริหารและการจัดการ โดยทรัพยากรต่างๆ ข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้ชื่อ โดเมน (Domain Name) เดียวกัน และชื่อของโดเมนจะบ่งบอกให้เห็นถึงชื่อของหน่วยงานหรือชื่อของ องค์กรนั้นๆ ซึ่งผู้บริหารระบบโดเมนจะมีความสามารถเต็มที่ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ ภายใต้โดเมนและโดเมนยังเปรียบเสมือนเป็นขอบเขตของระบบรักษาความปลอดภัย (Security Boundary) และขอบเขตของบริการ (Administrative Boundary) ด้วย ซึ่งจะแบ่งมุมมองของ Domain ในแง่ ของผู้ใช้และผู้บริหารระบบ 

วิธีการ Join Domain Windows Server 2008 R2

1. เลือก Start -> Administrative Tools -> Active Directory Users and Computers


2. คลิกขวาที่ itfinities.com แล้วเลือก New -> Organizational Unit

3. พิมพ์ชื่อ Exchange Administrator แล้วคลิก OK

4. คลิกขวาที่ Exchange Administrator แล้วเลือก New -> User

5. กรอกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อย แล้วคลิก Next

6. กรอก Password ที่ต้องการใช้งาน เลือก Password never expires แล้วคลิก Next

7. คลิก Finish

8. คลิก + ที่ itfinities.com แล้วเลือก Exchange Administrator จะแสดง User ขึ้นมา คลิกขวาที่ชื่อ User แล้วเลือก Add to a group…

9. พิมพ์ Domain Admins แล้วคลิก Check Names -> OK

10. คลิก OK


ทำข้อ 8-10 ซ้ำอีกครั้งตามขั้นตอนกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานให้กับ Exchangeadm โดยเปลี่ยนชื่อ Group ดังนี้

  • Enterprise Admins
  • Schema Admins


11. คลิกขวาที่ Name ของ Exchange Administrator แล้วเลือก Properties จะแสดงหน้าต่าง Exchange2010 Administrator Account Properties


12. เลือกแท็บ Member Of เพื่อตรวจสอบรายการกลุ่มสมาชิก แล้วคลิก OK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น