วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง Mailbox โดยใช้ Exchange Management Shell

การสร้าง Mailbox โดยใช้ Exchange Management Shell สามารถสร้างได้หลาย Mailbox ภายในครั้งเดียว ซึ่งจะพิมพ์ข้อมูลของ user แต่ละคนลงในไฟล์ Microsoft Excel และ save เป็นไฟล์สกุล .csv แล้วใช้ Exchange Management Shell เพื่อ Import ไฟล์นั้นๆ

1. เลือก Other User
 2. พิมพ์ exchangeadm และ Password
3. ควรติดตั้ง Microsoft Excel ให้เรียบร้อย (Download Microsoft Office 2003)

4. พิมพ์ข้อมูลต่างๆของ User แต่ละคนลงใน Microsoft Excel แล้ว save เป็นไฟล์สกุล .csv (Comma delimited)
5. เลือก Start -> คลิก Exchange Management Shell
6. พิมพ์คำสั่ง 
Import-CSV C:\Users\exchangeadm\Desktop\CSV\PowerShellUser.csv | ForEach-Object -process {New-Mailbox –Name $_.Name –Alias $_.Alias –SamAccountName $_.SamAccountName –FirstName $_.FirstName –LastName $_.Lastname -UserPrincipalName $_.UPN –Database $_.Database –Password (ConvertTo-SecureString $_.Password –AsPlainText –Force)} 
แล้วกด Enter
7. จะแสดงผลลัพธ์ โดยมี 5 users ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น