วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับ - ส่งอีเมล์

1. Microsoft Exchange Console -> Server Configuration -> Client Access -> คลิกขวาที่ owa (Default Web Site) -> เลือก Properties

2. คัดลอก Internal URL แล้วไปวางใน Web Browser

3. ส่งเมล์จาก Exchange2010AdministratorAccount@itfinities.com ไปยัง user01@itfinities.com และ user02@itfinities.com

  3.1 Login ด้วย itfinities\exchangeadm และใส่ Password แล้วคลิก Sign in

  3.2 พิมพ์ข้อความที่จะส่ง โดยระบุผู้รับ, ผู้ที่จะส่งสำเนาถึง, หัวข้อ และเนื้อหาของเมล์ แล้วคลิก Send

  3.3 Login ด้วย itfinities\user01 และใส่ Password แล้วคลิก Sign in

  3.4 อีเมล์ที่ user01 ได้รับจาก Exchange2010AdministratorAccount@itfinities.com

  3.5 Login ด้วย itfinities\user02 และใส่ Password แล้วคลิก Sign in

  3.6 อีเมล์ที่ user02 ได้รับจาก  Exchange2010AdministratorAccount@itfinities.com

4. ส่งเมล์จาก user02@itfinities.com  ไปยัง Exchange2010AdministratorAccount@itfinities.com


  4.1 Login ด้วย itfinities\user02 และใส่ Password แล้วคลิก Sign in


  4.2 พิมพ์ข้อความที่จะส่ง โดยระบุผู้รับ, ผู้ที่จะส่งสำเนาถึง, หัวข้อ และเนื้อหาของเมล์ แล้วคลิก Send

  4.3 อีเมล์ที่ Exchange2010AdministratorAccount@itfinities.com ได้รับจาก user02@itfinities.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น