วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ติดตั้ง Elastix แล้วไม่สามารถใช้คำสั่ง yum ได้

เมื่อติดตั้ง Elastix แล้วไม่สามารถใช้คำสั่ง yum ได้ 

กรณีพบปัญหา
[root@sip ~]# yum update
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/addons/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: addons


ให้ทำการแก้ไขไฟล์

/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

ให้มีค่าตามนี้


[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=redhat-logos php53*

#released updates
enabled=1

[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=redhat-logos php53*

#additional packages that may be useful
enabled=1

[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=redhat-logos php53*

#additional packages that extend functionality of existing packages
enabled=1

[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
#mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=redhat-logos php53*

#contrib - packages by Centos Users
[contrib]
name=CentOS-$releasever - Contrib
#mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/contrib/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
exclude=redhat-logos php53*

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น