วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ทดสอบติดตั้ง ClipBucket 4.2 (RC1) บน CentOS7

 จากที่เคยติดตั้ง ClipBucket V2.8 ไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว  เลยอยากทดสอบติดตั้ง Version 4.2 (RC1) ปัจจุบันอีก มาลองดูกันครับ

เริ่มต้นที่ CentOS7 ที่พร้อมใช้งาน

สำหรับมือใหม่ เริ่มต้นด้วยการ ปิด SELINUX และ Firewall

ตรวจสอบ SELINUX
 

[root@cb ~]# sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Max kernel policy version:      31

ปิด SELINUX ที่ไฟล์ /etc/selinux/config แก้เป็น disabled

 

 

ปิด Firewall และตั้งค่าไม่ให้ Start ตอนเปิดเครื่อง
#
systemctl stop firewalld
#
systemctl disable firewalld

เสร็จแล้ว Reboot  1 รอบ
# init 6

เริ่มกันเลย

การติดตั้ง อ้างอิงตามนี้
https://www.vultr.com/docs/install-clipbucket-and-nginx-on-centos-7
แต่จะมีปรับให้เข้าการใช้งานเครื่องทั่วไปด้วย และมี แก้ Bug จากทีม ผู้ผลิต นิดหน่อย

 1.  เตรียมเครื่องให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง
  #
  sudo yum clean all && sudo yum install deltarpm -y && sudo yum update -y
  #
  sudo yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-7.noarch.rpm -y
 2. ติดตั้ง Software ที่เกี่ยวข้อง
  #
  yum install ffmpeg gpac -y
  #
  yum install libyaml -y
  #
  rpm -ivh https://github.com/feedforce/ruby-rpm/releases/download/2.5.0/ruby-2.5.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
  #
  yum install rubygems -y
  #
  gem install flvtool2
  # yum install ImageMagick mediainfo mplayer -y
 3. ติดตั้ง ฐานข้อมูล

  #
  sudo su -c "echo -e '[mariadb]\nname = MariaDB\nbaseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64\ngpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB\ngpgcheck=1' > /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo"

  #
  yum install MariaDB-server -y

  #
  systemctl start mysql

 4. ตั้งค่า MySql
  คำสั่งต่อไปนี้ ให้แก้
  ******** เป็น Password ของ root ใน mysql ตามที่ต้องการ
  # sudo mysql -e "UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('********') WHERE User='root';DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1');DELETE FROM mysql.user WHERE User='';DELETE FROM mysql.db WHERE Db IN('test', 'test\_%');DROP DATABASE test;FLUSH PRIVILEGES"

  #
  sudo mv /etc/my.cnf.d/server.cnf /root/server.cnf.original

  #
  sudo su -c "echo -e '[mysqld]\nbinlog_format\t\t\t\t\t= mixed\ncharacter-set-client-handshake\t\t\t= FALSE\ncharacter-set-server\t\t\t\t= utf8mb4\ncollation-server\t\t\t\t= utf8mb4_unicode_ci\ndefault-time-zone\t\t\t\t= -05:00\nexpire_logs_days\t\t\t\t= 7\ninit_connect\t\t\t\t\t= 'SET collation_connection = utf8mb4_unicode_ci, NAMES utf8mb4'\ninnodb\t\t\t\t\t\t= FORCE\ninnodb_buffer_pool_instances\t\t\t= 1\ninnodb_buffer_pool_size\t\t\t\t= 256M\ninnodb_file_format\t\t\t\t= barracuda\ninnodb_flush_method\t\t\t\t= O_DIRECT\ninnodb_large_prefix\ninnodb-log-file-size\t\t\t\t= 32M\ninnodb-log-files-in-group\t\t\t= 2\ninnodb_io_capacity\t\t\t\t= 30720\ninnodb_io_capacity_max\t\t\t\t= 40960\ninnodb_lock_wait_timeout\t\t\t= 60\ninteractive_timeout\t\t\t\t= 60\nkey_buffer_size\t\t\t\t\t= 2M\nlc_messages\t\t\t\t\t= en_US\nlc_messages_dir\t\t\t\t\t= /usr/share/mysql\nlog_error\t\t\t\t\t= /var/log/mysql/mysql-error.log\nmax_connections\t\t\t\t\t= 16\nmyisam-recover-options\t\t\t\t= FORCE,BACKUP\nskip_external_locking\nskip-log-bin\nskip_name_resolve\nskip_networking\nslow_query_log\t\t\t\t\t= 1\nslow_query_log_file\t\t\t\t= /var/log/mysql/mysql-slow.log\nsync_binlog\t\t\t\t\t= 1\nsysdate-is-now\t\t\t\t\t= 1\nthread_cache_size\t\t\t\t= 4\nthread_pool_size\t\t\t\t= 2\ntmpdir\t\t\t\t\t\t= /tmp\nwait_timeout\t\t\t\t\t= 60' > /etc/my.cnf.d/server.cnf"

  # sudo mkdir /var/log/mysql && sudo chown mysql.mysql /var/log/mysql


  #
  sudo systemctl restart mysql

  # systemctl enable mysql

 5. ติดตั้ง PHP และส่วนที่เกี่ยวข้อง

  #
  sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y && sudo yum install php70-php-cli php70-php-pecl-imagick php70-php-fpm php70-php-mysql php70-php-opcache -y


  #
  sudo mv /etc/opt/remi/php70/php-fpm.conf /etc/opt/remi/php70/php-fpm.conf.original

  # sudo su -c "echo -e 'include=/etc/opt/remi/php70/php-fpm.d/*.conf\n[global]\ndaemonize = yes\nemergency_restart_threshold = 2\nemergency_restart_interval = 1m\nerror_log = /var/log/php-fpm/php-fpm-7.0-error.log\npid = /var/run/php-fpm-7.0.pid\nprocess_control_timeout = 10s' > /etc/opt/remi/php70/php-fpm.conf"

  # sudo mv /etc/opt/remi/php70/php-fpm.d/www.conf /etc/opt/remi/php70/php-fpm.d/www.conf.original

  #
  sudo su -c "echo -e '[www]\ngroup = apache\nlisten = /var/run/php-fpm-7.0.sock\nlisten.backlog = 65536\nlisten.owner = apache\nlisten.group = apache\npm = static\npm.max_children = 2\npm.max_requests = 10240\nuser = apache' > /etc/opt/remi/php70/php-fpm.d/www.conf"

  # sudo mv /etc/opt/remi/php70/php.ini /etc/opt/remi/php70/php.ini.original

  # sudo su -c "echo -e '[PHP]\nallow_url_fopen = On\nalways_populate_raw_post_data = -1\ndisplay_errors = Off\nerror_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT\nexpose_php = Off\nlog_errors = On\nmax_execution_time = 7201\nmemory_limit = 256M\noutput_buffering = 4096\npost_max_size = 256M\nregister_argc_argv = Off\nrequest_order = \"GP\"\nupload_max_filesize = 256M\nvariables_order = \"GPCS\"\n[Date]\ndate.timezone = America/New_York\n[Session]\nsession.cache_limiter =\nsession.gc_divisor = 1000\nsession.hash_bits_per_character = 5\nsession.save_handler = files\nsession.save_path = \"/var/opt/remi/php70/lib/php/session/\"\nurl_rewriter.tags = \"a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry\"' > /etc/opt/remi/php70/php.ini"

  # sudo mkdir /var/log/php-fpm/

  # sudo systemctl enable php70-php-fpm && sudo systemctl start php70-php-fpm

 6.  ติดตั้ง Nginx Web Server


  #
  sudo yum install nginx -y

  # sudo mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.original

  # sudo su -c "echo -e 'error_log /var/log/nginx/error_log info;\nevents { multi_accept on; worker_connections 1024; }\nhttp {\n\taccess_log none;\n\tcharset utf-8;\n\tclient_body_timeout 10s;\n\tclient_header_timeout 10s;\n\tclient_max_body_size 256M;\n\tdefault_type application/octet-stream;\n\tgzip_comp_level 6;\n\tgzip on;\n\tgzip_proxied any;\n\tgzip_types application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/xml+rss text/css text/javascript text/plain text/xml;\n\tgzip_vary on;\n\tinclude /etc/nginx/mime.types;\n\tinclude /etc/nginx/conf.d/headers.conf;\n\tinclude /etc/nginx/sites-enabled/*.conf;\n\tindex index.html index.php;\n\tkeepalive_timeout 8 8;\n\treset_timedout_connection on;\n\tsend_timeout 2s;\n\tsendfile on;\n\tserver_tokens off;\n\ttcp_nopush on;\n\ttcp_nodelay on;\n\tupstream php-7.0 { server unix:/var/run/php-fpm-7.0.sock; }\n}\nuser apache apache;\nworker_processes auto;' > /etc/nginx/nginx.conf"

  # sudo mkdir /etc/nginx/{sites-available,sites-enabled}

  # sudo su -c "echo -e 'location ~ /\. { deny all; }\nlocation = /(favicon.ico|robots.txt) { log_not_found off; }' > /etc/nginx/conf.d/deny-log-not-found.conf" && sudo su -c "echo -e 'location ~* ^.+\.(atom|bmp|bz2|css|doc|eot|exe|gif|gz|ico|jpeg|jpg|js|mid|midi|mp4|ogg|ogv|otf|pdf|png|ppt|rss|rft|svg|svgz|tar|tgz|ttf|wav|woff|woff2|xls|zip)$ { expires max; log_not_found off; }' > /etc/nginx/conf.d/expires.conf" && sudo su -c "echo -e 'add_header X-Content-Type-Options \"nosniff\";\nadd_header X-Frame-Options \"SAMEORIGIN\";\nadd_header X-Robots-Tag \"noarchive,noodp,noydir\";\nadd_header X-Xss-Protection \"1; mode=block\";' > /etc/nginx/conf.d/headers.conf"

  ขั้นตอนนี้ แนะนำให้ใช้ชื่อ และตั้งค่า DNS ให้ชี้มาที่ Server ให้พร้อมใช้งาน (ช่วงท้าย คำสั่ง  3 จุด)
  # sudo su -c "echo -e 'server {\n\tinclude /etc/nginx/conf.d/deny-log-not-found.conf;\n\tinclude /etc/nginx/conf.d/expires.conf;\n\tindex index.php;\n\tlocation / {\n\t\ttry_files \$uri \$uri/ /index.php;\n\t\trewrite ^/(.*)v([0-9]+) /watchvideo.php?v=\$2&\$query_string;\n\t\trewrite ^/([a-zA-Z0-9-]+)/?\$ /view_channel.php?uid=\$1&seo_diret=yes;\n\t\t}\n\tlocation ~ \.php\$ { fastcgi_pass php-7.0; include /etc/nginx/fastcgi.conf; }\n\tlocation /categories {\n\t\trewrite ^/categories/?\$ /categories.php;\n\t\t}\n\tlocation /channel {\n\t\trewrite ^/channel/(.*) /view_channel.php?user=\$1;\n\t\t}\n\tlocation /channels {\n\t\trewrite ^/channels/(.)/(.)/(.)/(.)/(.*) /channels.php?cat=\$1&sort=\$3&time=\$4&page=\$5&seo_cat_name=\$2;\n\t\trewrite ^/channels/([0-9]+) /channels.php?page=\$1;\n\t\trewrite ^/channels/?\$ /channels.php;\n\t\t}\n\tlocation /collection {\n\t\trewrite ^/collection/(.)/(.)/(.*) /view_collection.php?cid=\$1&type=\$2&\$query_string;\n\t\t}\n\tlocation /collections {\n\t\trewrite ^/collections/(.)/(.)/(.)/(.)/(.*) /collections.php?cat=\$1&sort=\$3&time=\$4&page=\$5&seo_cat_name=\$2;\n\t\trewrite ^/collections/([0-9]+) /collections.php?page=\$1;\n\t\trewrite ^/collections/?\$ /collections.php;\n\t\t}\n\tlocation /contact {\n\t\trewrite ^/contact/?\$ /contact.php;\n\t\t}\n\tlocation /create_group {\n\t\trewrite ^/create_group /create_group.php;\n\t\t}\n\tlocation /group {\n\t\trewrite ^/group/([a-zA-Z0-9].+) /view_group.php?url=\$1&\$query_string;\n\t\t}\n\tlocation /groups {\n\t\trewrite ^/groups/(.)/(.)/(.)/(.)/(.*) /groups.php?cat=\$1&sort=\$3&time=\$4&page=\$5&seo_cat_name=\$2; rewrite ^/groups/([0-9]+) /groups.php?page=\$1;\n\t\trewrite ^/groups/?\$ /groups.php;\n\t\t}\n\tlocation /item {\n\t\trewrite ^/item/(.)/(.)/(.)/(.) /view_item.php?item=\$3&type=\$1&collection=\$2;\n\t\t}\n\tlocation /members {\n\t\trewrite ^/members/?\$ /channels.php;\n\t\t}\n\tlocation /my_account {\n\t\trewrite ^/my_account /myaccount.php;\n\t\t}\n\tlocation /page {\n\t\trewrite ^/page/([0-9]+)/(.*) /view_page.php?pid=\$1;\n\t\t}\n\tlocation /photo_upload {\n\t\trewrite ^/photo_upload/(.*) /photo_upload.php?collection=\$1;\n\t\trewrite ^/photo_upload/?\$ /photo_upload.php;\n\t\t}\n\tlocation /photos {\n\t\trewrite ^/photos/(.)/(.)/(.)/(.)/(.*) /photos.php?cat=\$1&sort=\$3&time=\$4&page=\$5&seo_cat_name=\$2;\n\t\trewrite ^/photos/([0-9]+) /photos.php?page=\$1;\n\t\trewrite ^/photos/?\$ /photos.php;\n\t\t}\n\tlocation = /rss {\n\t\trewrite ^(.*)\$ /rss.php;\n\t\t}\n\tlocation /rss {\n\t\trewrite ^/rss/([a-zA-Z0-9].+)\$ /rss.php?mode=\$1&\$query_string;\n\t\t}\n\tlocation /search {\n\t\trewrite ^/search/result/?\$ /search_result.php;\n\t\t}\n\tlocation /signup {\n\t\trewrite ^/signup/?\$ /signup.php;\n\t\t}\n\tlocation = /sitemap.xml {\n\t\trewrite ^(.*)\$ /sitemap.php;\n\t\t}\n\tlocation /upload {\n\t\trewrite ^/upload/?\$ /upload.php;\n\t\t}\n\tlocation /user {\n\t\trewrite ^/user/(.*) /view_channel.php?user=\$1;\n\t\t}\n\tlocation /users {\n\t\trewrite ^/users/?\$ /channels.php;\n\t\t}\n\tlocation /video {\n\t\trewrite ^/video/(.)/(.) /watch_video.php?v=\$1&\$query_string; rewrite ^/video/([0-9]+)(.*) /watchvideo.php?v=\$1&\$query_string;\n\t\t}\n\tlocation /videos {\n\t\trewrite ^/videos/(.)/(.)/(.)/(.)/(.*) /videos.php?cat=\$1&sort=\$3&time=\$4&page=\$5&seo_cat_name=\$2;\n\t\trewrite ^/videos/([0-9]+) /videos.php?page=\$1;\n\t\trewrite ^/videos/?\$ /videos.php?\$query_string;\n\t\t}\n\tlocation /view_topic {\n\t\trewrite ^/view_topic/([a-zA-Z0-9].+)tid([0-9]+) /view_topic.php?tid=\$2&\$query_string;\n\t\t}\n\tserver_name example.com www.example.com;\n\troot /var/www/html;\n}' > /etc/nginx/sites-available/example.com.conf"

  แก้ไขชื่อ ท้ายคำสั่ง
  # sudo su -c "cd /etc/nginx/sites-enabled && ln -s ../sites-available/example.com.conf ."

  # sudo systemctl enable nginx && sudo systemctl start nginx

 7. ติดตั้ง Clip Bucket 4.2 (RC1) Build No. 4974

  # yum install -y wget

  # sudo su - apache -c "wget -N -P /tmp/ https://github.com/arslancb/clipbucket/archive/4974.tar.gz -q" -s /bin/bash && sudo mkdir -p /var/www/html && sudo chown -R apache.apache /var/www/html && sudo su - apache -c "tar -C /var/www/html -zxf /tmp/4974.tar.gz clipbucket-4974/upload/ --strip-components=2" -s /bin/bash && sudo rm /tmp/4974.tar.gz

  สร้าง DB สำหรับ ClipBicket (สามารถเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล และข้อมูลอื่นได้ตามความเหมาะสม)
  # sudo mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE clipbucket_example_com; GRANT ALTER,CREATE,DELETE,DROP,INDEX,INSERT,SELECT,UPDATE ON clipbucket_example_com.* TO clipbucket_example_com_admin@localhost IDENTIFIED BY '********'"
 8. เพิ่มเติมจากคู่มือหล้ก
  # mysql -u root -p

  SET GLOBAL sql_mode="";

  quit

 9.  ทำการติดตั้ง ผ่านหน้าเว็บไซต์


 10.  ลบ Folder ที่ใช้ติดตั้ง
  # sudo rm -rf /var/www/html/cb_install
 11.  ทดสอบเข้าใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้
 12. แก้ไข Path ของสิ่งทีต้องใช้งานที่ เมนู General -> Website Configuration -> Uploading and Conversion setting


  เมื่อได้แล้ว หน้า Server Modules Info จะเขียวทั้งหมด


  เบื้องต้น ตอนนี้พบปัญหา ไม่สามารถอัพโหลด วิดีโอได้ หากพบวิธีแก้ไขจะมาอัพเดต ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น