วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

Exchange 2010 : List Mailbox Sizes

ขั้นตอนการ Export ขนาดกล่องจดหมายของผู้ใช้ และเรียงจากขนาดมากสุดมาน้อยสุด

1. Login to your Exchange 2010 server
2. Run Exchange PowerShell as Administrator
3. Run PowerShell string
Get-MailboxStatistics -Database "Mailbox Database XXXXXXXXXXXXX" | Select DisplayName, ItemCount, TotalItemSize | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Export-CSV C:\filename.csv
4. Alter the mailbox database number and the export address as required

Ref: community.spiceworks.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น